ผลการวิเคราะห์สารสนเทศชุมชนบ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแควอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์(Community Information Radar Diagram)

การแปลค่า จากการวิเคราะห์ Community Information Radar Analysis ของบ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์จากกราฟ คือการนำข้อมูล จปฐ.ปี 2559 และข้อมูล กชช.2ค. ปี 2558 มาทำการวิเคราะห์ร่วมกันโดยโปรแกรม Community Information Radar Analysis ซึ่งปรากฏภาพรวมของชุมชนทั้งหมดซึ่งชุมชนสามารถเลือกประเด็นการพัฒนา ตามผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านที่แสดงค่าคะแนนของระดับปัญหามากไปปัญหาน้อย จากผังเรดาร์นำเสนอผลการวิเคราะห์ ควรพิจารณา เลือกประเด็นพัฒนาจากการมีปัญหามากไปหาการมีปัญหาน้อยได้ดังนี้-เส้นสีฟ้า คือ ข้อมูล จปฐ.-เส้นสีส้ม คือ ข้อมูล กชช.2ค.1.สเกลจากข้อมูล จปฐ.การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน จุดมีค่า = 3 ทุกด้าน2.สเกลจากข้อมูล กชช.2ค.อันดับที่ 1 การพัฒนาด้านความยากจน (จุดมีค่า = 1.6)อันดับที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการชุมชน (จุดมีค่า = 2.2)อันดับที่ 3 การพัฒนาด้านอาชีพ (จุดมีค่า = 2.5)

(Visited 1 times, 1 visits today)