หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2559 บ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขัน

บ้านไร่ห้วยพี้ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์วิสัยทัศน์ พื้นที่สีเขียวในฤดูแล้ง ( ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง )ประวัติความเป็นมา บ้านไร่ห้วยพี้เริ่มก่อตั้งเมื่อราวปี ๒๓๔๐ บุคคลกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่เป็นกลุ่มแรกเป็นคนกลุ่มหนึ่งจากบ้านนาลับแลง ซึ่งเข้ามาประกอบอาชีพทำไร่ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ทำไร่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมี ลำห้วยพี้ไหลผ่าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านไร่ห้วยพี้ ” มาจนถึงปัจจุบัน ลักษณะทางภูมิประเทศ ลักษณะทางภูมิประเทศบ้านไร่ห้วยพี้ มีลักษณะเป็นพื้นราบและมีความลาดชัน มีลำคลองห้วยพี้ไหลผ่านโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งลำห้วยพี้ และพื้นที่ทำการเกษตรบ้านไร่ห้วยพี้ เป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตรับผิดชอบของตำบลป่าคาย อยู่ห่างจากอำเภอทองแสนขัน ๙ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔,๑๐๐ ไร่ หรือประมาณ ๖๔.๑๒ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อหมู่บ้านใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าคายทิศใต้ติดต่อกับ ติดต่อกับ บ้านไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อ.ตรอนทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านนาลับแลง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าคายทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อ.ตรอนประชากรจำนวนหลังคาเรือน มีทั้งหมด ๑๗๐ หลังคาเรือนอาศัยอยู่จริง ๑๓๙ ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด 3๘0 คน แบ่งเป็นชาย 178 คน เป็นหญิง 202 คน (จากข้อมูล จปฐ. ปี 2559) ผู้สูงอายุ ( อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) รวมทั้งสิ้น ๑๒๒ คน แยกเป็นชาย๔๙คนหญิง๗๓คนผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด คือ นางเครื่อง จันทร์สว่าง อายุ ๙๓ ปี คนพิการรวมทั้งสิ้น๔๕ คน แยกเป็นชาย๒๑คนหญิง๒๔คนการประกอบอาชีพบ้านไร่ห้วยพี้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสีเขียวเหมาะแก่การเพาะปลูกเกษตรกรปลูกพืชไร่ประมาณร้อยละ ๕๙ ของพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่จะปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง แตงกวา และพืชสวนเช่น มะม่วง ส้มโอโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำการสนับสนุน และบางส่วนเกษตรกรหาระบบการผลิตการเกษตร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการให้การประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้านไร่ห้วยพี้ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา รับราชการ รับจ้างตามฤดูการพืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะทำนาปี อ้อย ข้าวโพดและนาปรังรวมถึงข้าวโพดหน้าแล้ง ซึ่งเป็นรายได้หลักของครัวเรือน โดยเกษตรกรจะนำไปขายเองและพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ อาชีพต่าง ๆของชาวบ้านจำแนกได้แก่๑. เกษตรกร ( สวน ไร่ นา )จำนวน ๑๒๖ครัวเรือน๒. ค้าขายจำนวน ๔ครัวเรือน๓. ข้าราชการจำนวน ๑๒ครัวเรือน๔. รับจ้างจำนวน ๕๕ครัวเรือน๕. ช่างก่อสร้างจำนวน ๒๓ครัวเรือน๖. ช่างอิเล็คทรอนิกส์จำนวน ๑ครัวเรือน๗. ช่างงานฝีมือจำนวน ๖ครัวเรือน๘. ช่างซ่อมรถจำนวน ๑ครัวเรือน ๙. เลี้ยงสัตว์จำนวน ๓๐ครัวเรือนประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้เฉลี่ย ๘๒,๐๘๔ บาท/คน/ปีผลิตภัณฑ์ชุมชน๑. กลุ่มน้ำพริกแม่บุญยิ่ง๒. กลุ่มผลิตดอกไม้จัน๓. เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่๔. กลุ่มทำไม้กวาด๕. กลุ่มจักสานตะกร้าจากปอ ป่าน๖.กลุ่มปลูกหญ้าเนเปีย๗. กลุ่มปลูกพืชใช้น้ำน้อย๘. กลุ่มเลี้ยงโคขุน

(Visited 1 times, 1 visits today)