ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายบรรพจน์ จันทร์งาม

พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

กรมการพัฒนาชุมชน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

การจัดการความรู้ KM

คู่มือ แนวปฏิบัติ